ขั้นตอนการให้บริการ l กฎหมายเพื่อประชาชน l ดาวโหลดเอกสาร l หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ l กระดานสนทนา l ร้องเรียนร้องทุกข  


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2555

ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
คำแถลงงบประมาณ
ส่วนที่ 2
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 3
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 4
รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 5
รายงานประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
ภาคผนวก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554
ส่วนที่ 1
รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 2
รายละเอียดประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 3
รายงานประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 4
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ส่วนที่ 4
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แยกตามแผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีอิ่นๆที่ผ่านมา คลิ๊ค
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล l ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชารังสรรค์